Potilasasiakirjojen pyynnöt

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä, toteutumisessa ja seurannassa syntyneitä potilaskertomus-, tutkimus- ja muita potilastietoja.
 
Tutustu myös tietosuojaselosteisiin.

Potilasasiakirjapyyntö

Mikäli tarvitset potilastietojasi eli laboratoriotutkimustuloksia, lääkärin lausuntoja tai hoitokertomuksia jatkohoitoa tai muuta käyttötarkoitusta varten, täytä oheinen potilasasiakirjapyyntö ja toimita se siihen Terveystalon toimipaikkaan, jossa olet käynyt tai joka on sinua lähinnä. Voit hakea pyytämäsi tiedot toimipaikkamme asiakaspalvelupisteestä sovittuna aikana tai vaihtoehtoisesti voimme toimittaa tiedot sinulle postissa.
 
Kerro potilasasiakirjapyynnössä, kenen lääkärin hoitoon liittyviä tietoja tarvitset. Voit pyytää tietoja myös tietyltä ajanjaksolta tai kohdistaa pyynnön sinulle tehtyihin tutkimuksiin (esim. röntgenlausunto).

Potilastietojen tarkastuspyyntö

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu terveydenhuollon rekisteriin ja mihin tietojasi on luovutettu.
 
Voit tutustua omiin tietoihisi joko Terveystalon Oma Terveys -verkkopalvelun tai Terveystalon mobiilisovelluksen kautta. Kun kirjaudut sisään jompaankumpaan palveluistamme, näet ilmoittamasi henkilötiedot sekä tärkeimmät terveyteesi liittyvät tiedot.
 
Voit myös tehdä henkilötietojasi koskevan tarkastuspyynnön kirjallisesti siihen Terveystalon toimipaikkaan, missä olet asioinut. Pyyntösi käsittelee toimipaikkamme vastaava lääkäri tai sinua hoitanut terveydenhuollon ammattihenkilö.
 
Toimipaikassa sinun on mahdollista tutustua potilasasiakirjoihisi tai saada pyytämäsi tiedot kirjallisesti. Tarkistamme henkilöllisyytesi ennen tietojen antamista ja tarvittaessa varaamme ajan henkilökohtaiselle käynnille tietojen läpikäymiseksi.
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan todistus, jossa on kerrottu, miten päätöksestä voi valittaa.
 
Sinulla on oikeus saada tarkastaa henkilötietosi maksutta. Mikäli pyydät tietoja toistuvasti, tarkastusoikeudesta voidaan laskuttaa sen aiheuttamat kustannukset.

Potilastietojen korjaaminen

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan ja puutteelliset henkilötiedot täydennetään.
 
Jos haluat henkilö- ja potilastietosi korjattavaksi, voit tehdä potilastietojen oikaisuvaatimuksen siihen Terveystalon toimipaikkaan, missä olet asioinut. Pyyntösi käsittelevät sinua hoitanut terveydenhuollon ammattihenkilö ja toimipaikkamme vastaava lääkäri.
 
Jos sinua hoitanut lääkäri, hammaslääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen katsoo esittämistäsi näkemyksistä huolimatta, että potilastiedot eivät ole niiden käsittelyn tarkoituksen kannalta epätarkkoja tai virheellisiä, ei tietoja voida korjata. Potilastietoja ei voida myöskään korjata, jos niiden korjaaminen on vastoin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta. Mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, annamme siitä sinulle todistuksen perusteluineen. Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Lokitietojen selvityspyyntö

Mikäli epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit tehdä lokitietojen selvityspyynnön toimipaikoista saatavalla lomakkeella. Suhtaudumme vakavasti väärinkäytösepäilyihin ja sen takia toivomme, että perustelet pyynnön mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§ rajoittaa lokitietojen saannin kahteen vuoteen, ellei siihen ole erityistä syytä. Lokitietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun tarkoitukseen.
 
Lokitiedot toimitetaan sinulle maksutta pyytämältäsi ajanjaksolta. Mikäli pyydät lokitietoja uudelleen samalta ajanjaksolta, voidaan sinua laskuttaa siitä aiheutuneista kustannuksista. Mikäli lokitietojen selvityspyyntöä ei hyväksytä, annamme siitä sinulle todistuksen perusteluineen.